top of page

Freedom 515 - Colorado

Public·132 members
Hudson Martin
Hudson Martin

Dayz Mody Skachat


Once the installer is finished with getting dayzsa launcher added to the server. Simply head over to and add your/port to the box and click on the check button. This will get your server and mods added to the list faster than waiting. Due note that the last number on the port will change to an 8.
dayz mody skachat@supaman I have replied to your open ticket the issue was that you had [email protected] instead of [email protected]! I also tweaked a few things in the launch parameters such as removing -dayzserver=DayZServer.exe as that is now baked into our launch line!


Mod DayZ do ArmA II: Operation Arrowhead był prawdziwym objawieniem, ale kiedy podjęto decyzję o przerobieniu go na projekt komercyjny rozwój oryginalnej modyfikacji został zatrzymany. UAC DayZ Mod powstał jako nieoficjalna alternatywa, traktująca pierwowzór jako fundament, ale jednocześnie wprowadzająca wiele ulepszeń i nowych rozwiązań. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page